Informuojame, kad mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tikimės, kad Jums tai netrukdo. Pakeitus nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus.

Slapukai Jums padės:

·         Prisiminti Jūsų nustatymus;

·         Lengviau prisijungti prie savo paskyros;

·         Sugrįžus rasti prekes, kurias įsidėjote į krepšelį.

  

Elektroninės parduotuvės Merci-Merci.lt prekių, dovanų kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės

 

1. Sąvokos:

1.1. Pardavėjas – UAB „Rūmanta“, įmonės kodas: 145234037, PVM mokėtojo kodas: LT452340314 , buveinės adresas: Kreivoji g. 37, 78109 Šiauliai, korespondencijos adresas: Vilniaus g. 155 - 12, 78162 Šiauliai.

1.2. www.merci-merci.lt – elektroninė parduotuvė.

1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius ir perkantis prekes asmeniniam vartojimui.

1.4. Įmonė – ūkinis vienetas, turintis savo firmos vardą, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei - ūkinei veiklai.

1.5. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;

1.6. Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.7. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.8. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo:

1.8.1 pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą;

1.8.2. vykdomos bendros akcijos arba projektai, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse.

1.9. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.10. Taisyklės – elektroninės parduotuvės www.merci-merci.lt” prekių, dovanų kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės“.

1.11. Paskyra – Pirkėjo registravimosi merci-merci.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.

1.12. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje merci-merci.lt : kosmetikos priemonės, aksesuarai, dovanų ir dovanų kuponai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.13. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis merci-merci.lt.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu merci-merci.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus merci-merci.lt. Apie taisyklių pakeitimus registruoti Pirkėjai, sutikę gauti svetainės pranešimus, informuojami el.laišku. Su galiojančia Taisyklių supažindinami Prekių pirkimo metu.

2.3. Registruotis ir pirkti prekes www.merci-merci.lt turi teisę visi asmenys, patvirtinę, kad yra susipažinę su taisyklėmis.

2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „ Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir sutinku”.

2.5. Už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso bei kitos kontaktinės informacijos pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį,buto numerį, pašto kodą, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei iškyla koks klausimas) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui.

3.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys, bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjo surinkti Pirkėjų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie savo Paskyros arba paskutinio Pirkėjo užsakymo pateikimo/prekės įsigijimo www.merci-merci.lt.

3.5. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija.

3.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.7. Sutikdamas su merci-merci.lt taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia, kad sutinka, kad UAB „Rūmanta“ tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti.

 

4. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje merci-merci.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

4.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje merci-merci.lt parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis bei pažymėjimą apie tai tam skirtuose laukuose), kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas, užsakymo patvirtinimas.

4.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi elektroninės parduotuvės mercimerci.lt duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos. Tuo atveju, jei Pardavėjas laiko, kad yra būtina, Pirkėjų užsakymai ar netgi pavienio Pirkėjo konkretus užsakymas elektroninės parduotuvės merci-merci.lt duomenų bazėje gali būti saugomi ir ilgiau, jei tai būtina Pardavėjo buhalterinei apskaitai vesti ir/arba įgyvendinti kitus Pardavėjo teisėtus tikslus, susijusius su jo vykdoma veikla.

 

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje merci-merci.lt šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka, turi teisę atsisakyti internetu su merci-merci.lt sudarytos Sutarties, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

5.3. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų merci-merci.lt, keisti elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti merci-merci.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.

6.5. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas, išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

6.6. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

7. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes iš Merci Merci Lounge Salono, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame salone per Taisyklėse nurodytus terminus.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų. Atsakomybė už pasekmes, tenka Pirkėjui.

7.3. Elektroninės parduotuvės merci-merci.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB „Rūmanta“ Privatumo politika, laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

8.5. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninės parduotuvės merci-merci.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

8.6. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 3 (tris ) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

 

9. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje merci-merci.lt nurodomos eurais su PVM.

9.2. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

9.3.1. elektronine bankininkyste - atsiskaitoma užsakymo metu;

9.3.2. bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas).

10. Užsakymo anuliavimas

10.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.3.1 ar 9.3.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

10.2. Tuo atveju, jei išankstinis Pirkėjo mokėjimas už užsakytas prekes buvo atliktas, tačiau užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti, o Pirkėjui per 9 (devynias) darbo dienas grąžinti už prekes sumokėtus pinigus; šiuo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo mokesčio. 

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės merci-merci.lt funkcijoje „Kontaktai“.

 

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis merci-merci.lt.

14.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie merci-merci.lt ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

15. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

15.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai jas nutraukti, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas.

 

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.